Ochrona i Cyfryzacja Dziedzictwa Kulturowego

Podstawowym zamierzeniem programu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego jest wspieranie procesów digitalizacji obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych, audiowizualnych oraz zabytków znajdujących się pod opieką organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych, jak również uczelni publicznych. Intencją priorytetu jest ułatwienie dostępu do zasobów tych jednostek za pośrednictwem mediów cyfrowych. Celem ustanowienia priorytetu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego jest dopełnienie uchwalonego przez Radę Ministrów Programu Wieloletniego KULTURA+ priorytet Digitalizacja, skierowanego do państwowych i samorządowych instytucji kultury, archiwów państwowych oraz instytucji filmowych.

Realizacja założeń programu odbywać się będzie poprzez wsparcie finansowe projektów przewidujących cyfrową dokumentację muzealiów, zabytków, zbiorów bibliotecznych oraz materiałów archiwalnych, w tym materiałów audiowizualnych, a także udostępnienie kopii cyfrowych tychże zasobów za pośrednictwem Internetu. Priorytet umożliwia także dotowanie przedsięwzięć mających na celu tworzenie portali, które służyć będą jako platforma dostępu do zdigitalizowanych treści.

 

Wersja do druku